Elmű-Émász, Közel Önhöz
 

Közműegyeztetés

Közműegyeztető iroda

A 37/2007. ( XII.13) ÖTM  rendelet 5. számú mellékletében a 8.pont l., bekezdésére figyelemmel  az előírt közműegyeztetést a tervezőnek kell lefolytatnia, az erről szóló igazolás a tervdokumentáció részét képezi.

A közműegyeztető iroda feladata, hogy végrehajtsa a kis-, közép- és nagyfeszültségű, valamint távközlési hálózatok közműegyeztetését. Ennek során szóbeli tájékoztatást ad, hogy a területen tervezett munka (pl. gáz, víz, csatorna bekötése; kerítés, kapubejáró, járda építése) érinti/vagy nem érinti a hálózatot. Ezen túlmenően adatszolgáltatást is nyújt, térképeket nyomtat a hálózatról, valamint közmű nyilatkozatot ad a végleges kiviteli tervekhez.

Igényeiket elküldhetik postán, vagy intézhetik az ügyfélszolgálaton.

 • 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13. Nyitva tartás: hétfő és csütörtök 8-13.
 • 3300 Eger, Vincellériskola u.26. Nyitva tartás: kedd és csütörtök 8-14.
 • 3950 Sárospatak, Bláthy Ottó u.2. Nyitva tartás: kedd és csütörtök 8-12.
 • 3100 Salgótarján, Rákóczi út 54. Nyitva tartás: kedd és csütörtök 8-13.
 • 3200 Gyöngyös, Gyár u.7. Nyitva tartás: kedd és csütörtök 8-14.

TervrajzKérjük a tervezőket, hogy a nagyobb területet érintő munkák esetében szíveskedjenek időpontot egyeztetni! Az építési és használatbavételi engedélyhez az elvi közműnyilatkozat kiadása a (teljesítmény rendelkezésre állása esetén, elvi engedély kiadása) a Fogyasztói Irodák feladata. Amennyiben Ügyfelünk nem saját nevében jár el, kérjük, hogy megbízólevelet is hozzon magával a tárgyi munkára, melyen a Megbízó neve, címe, adószáma és bankszámlaszáma szerepel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés díját csak átutalással lehet kiegyenlíteni. A lakossági bekötés közműegyeztetése és az adatszolgáltatás továbbra is ingyenes a tulajdonosok számára, viszont ha tervezőiroda rendeli meg, a közműegyeztetés és adatszolgáltatás díjköteles.

Változási vázrajz ellenjegyzése telekalakítás esetén
A Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.( XII.23.) kormányrendelet (8) bekezdése szerint a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell. A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg. A nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a telekalakítás kapcsán a vezetékjog – megfelelő területi mértékben, az újonnan kialakuló ingatlanokra átjegyzésre kerülhessen. Ehhez kérjük, készíttesse el (az ingatlan-nyilvántartási változást dokumentáló geodétával) a vezetékjog változását dokumentáló munkarészt (A készítendő példányszámnál kérjük, vegye  figyelembe, hogy a munkarész a kiadott nyilatkozat(ok) melléklete(i) lesz(nek), és 1 példányt a nyilatkozatot kiállító szervezeti egység részére is át kell adni.) 
● Az új állapotot ábrázoló változási vázrajzon legyen(ek) feltüntetve a villamos vezeték(ek) és biztonsági övezetük.
● A terület kimutatásban kerüljön feltüntetésre a tulajdoni lapon szereplő vezetékjogi bejegyzés(ek) (és széljegy(ek)) változás előtti és változás utáni területi mértéke, valamint a vezetékjogi határozat(ok) azonosító száma(i).
● Kérjük bemutatni a jogerős állapotot tükröző tulajdoni lapot (elég a szemle, a nem hiteles másolat is).
Fentiek birtokában a Közműegyeztető iroda tudja  érdemben elbírálni és ellenjegyezni  a telekalakítást.
Ranghelycsere
A rangsorcsere kérelem az 1997. évi CXLI. törvény 44. paragrafusa alapján kérhető a földhivataltól. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft, (a tulajdoni lapon széljegyen lévő vezetékjog jogosultja ) hozzájárulhasson a rangsorcseréhez, az Ingatlangazdálkodási szakterületre kell  megküldeni az ingatlan szkennelt , néhány napnál nem régebbi  tulajdoni lapját . Amennyiben a rangsorcserének nincs akadálya, két eredeti példányban megküldjük Önnek hozzájárulásunkat, illetve személyesen is átveheti azt irodánkban.  Az engedély a tulajdoni lap beérkezését követően egy héten belül elkészül és aláírásra  kerül. A rangsorcserét  a körzeti földhivataltól kell kérni valamennyi érintett fél hozzájárulását tartalmazó okiratokkal együtt.
 • ÉMÁSZ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. - Térkép - Cg: 05-09-013453
 • Adószám: 13804495-2-05
 • Közösségi adószám: HU13804495
 • Tulajdonosi szerkezet: ÉMÁSZ Nyrt.: 100%
Carnation